"Tro mig på min ort": Oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons poesi 1973-1982
Johan Alfredsson
120kr

”Tro mig på min ort” undersöker Bengt Emil Johnsons poesi under åren 1973-1982. Studien använder sig av ett tematiskt komplex som grundar sig i Johnsons egna resonemang kring begreppet oöversättlighet. Denna oöversättlighet åsyftar i överförd betydelse sådant som oöversättligheten mellan varat och kunskapen, mellan kulturen och naturen, mellan jaget och platsen, samt mellan språkets form och innehåll. Med hjälp av detta begrepp pekar Johnson på en världssyn som grundar sig i alltings beroende av sin motsats, alltings fundamentala ”både…och…”.
I avhandlingen anammas de inneboende spänningar, paradoxer och ambivalenser som finns i denna oöversättlighet, för att sedermera appliceras som ett slags gränssnitt gentemot Bengt Emil Johnson poesi. Resultatet blir en uppfriskande motbild mot det som Johnson själv talat om som ”konsumtions- och informationsvärldens inflytande på oss”. En motbild som rentav kan kallas ”djupt demokratisk”…

Johan Alfredsson är verksam som lärare och forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion vid Göteborgs Universitet. ”Tro mig på min ort” är hans doktorsavhandling.


Den korrekta avvikelsen: Vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1971
Andréaz Wasniowski
120kr

Den korrekta avvikelsen behandlar Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) mellan åren 1950 och 1970. Genom att påvisa fördomar och bedriva upplysning försökte RFSL uppnå ett socialt likaberättigande för personer som avvek från samhällets heterosexuella norm. Förbundet kännetecknades av en assimileringsstrategi. Med utgångspunkt i sexualvetenskap argumenterades för en likhet mellan olika sexualinriktningar och genom ett avståndstagande från det alltför avvikande framhölls den företrädda gruppen som respektabel och normal. En central tematik är således utanförskapets exkluderande praktiker. I boken tecknas också en bredare bild av olika föreställningar om normal och avvikande sexualitet som uttrycktes av sexualvetenskapen under decennierna kring sekelskiftet 1900.

Andréaz Wasniowski är verksam vid institutionen för historiska studier vid Umeå universitet. Den korrekta avvikelsen är hans doktorsavhandling.